Vedtægter

Vedtægter

Navn hjemsted og formål:

§ 1

Institutionens navn er “ULBJERG KULTUR – OG FRITIDSCENTER”.
Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.
Adressen er Fjordglimt 1, Ulbjerg. 8832 Skals.

§ 2

Institutionen har til formål at drive (administrere, udleje, vedligeholde m.v.)
ULBJERG KULTUR – OG FRITIDSCENTER er til brug for idræts- og ungdomsforeninger, andre foreninger i det naturlige område med kulturelle formål.
ULBJERG KULTUR – OG FRITIDSCENTER kan efter særskilt aftale med Viborg Kommune stilles til rådighed for offentlige aktiviteter i den udstrækning, at det ikke forhindrer foreningernes brug af centret.
ULBJERG KULTUR- og FRITIDSCENTER kan være initiativtager til igangsætning af og afholdelse af aktiviteter i den udstrækning, at disse ikke forhindrer foreningernes brug af centret og er i konkurrence med foreningernes tilbud.
ULBJERG KULTUR- og FRITIDSCENTER optager medlemmer i de aktiviteter som centret tilbyder

Repræsentantskab:

§ 3

Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed.
Medlemmer til repræsentantskabet vælges således

 1. Foreninger i det naturlige område, som har interesse i brug af centret, vælger 1 medlem for hvert 25. betalende medlem ved udgangen af foreningens seneste regnskabsår. Ingen forening kan dog opnå valg af mere end 3 medlemmer til repræsentantskabet.
 2. Enhver forening i det i a) nævnte område vil, uanset om interesse i brug af centret er til stede, kunne opnå ret til valg af
  repræsentantskabsmedlemmer efter samme regler, som nævnt under 2 punkt a). Retten til valg kræver godkendelse af repræsentantskabet med 2/3 stemmeflertal, jf. § 18.
 3. Borgere uden medlemskab af en forening i det i a) nævnte naturlige område, men som har vist interesse i brug af centret, vil ikke kunne opnå ret til valg som repræsentantskabsmedlem.
 4. Skolebestyrelsen for SDI – Ulbjerg skole vælger 3 medlemmer.

Ophæves en valgberettiget forening, ophører tillige den pågældende forenings repræsentantskabs-medlem (mer).

§ 4

Valg til repræsentantskabet sker for l år ad gangen.
Inden hvert års 15. februar anmoder bestyrelsen skriftligt de valgberettigede foreninger ifølge § 3a) og § 3 b) og brugere af centret ifølge § 3 c) om inden 1. marts til bestyrelsens formand at meddele navn og adresse på de af foreningen valgte repræsentantskabsmedlemmer.
Overskrides anmeldelsesfristen, fortabes det pågældende mandat indtil næste års repræsentantskabsvalg, medmindre mandatet godkendes af repræsentantskabet.
Som repræsentantskabsmedlemmer kan kun vælges myndige personer, der er medlem af en forening eller en godkendt brugergruppe i de i § 3 nævnte naturlige område.
Udtræder et repræsentantskabsmedlem i utide, er den valgberettigede forening berettiget til at udpege et nyt medlem.

Repræsentantskabsmøde:

§ 5

Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Viborg kommune.
Formanden indkalder såvel nyanmeldte som afgående repræsentantskabsmedlemmer med 14 dages skriftlig varsel til det ordinære repræsentantskabsmøde. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden, der mindst indeholder følgende
punkter:

 1. Godkendelse af repræsentantskabsmedlemmer.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent.
 4. Valg af stemmetællere
 5. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år til godkendelse.
 6. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
 7. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødet, skal fremgå af mødeindkaldelsen.
 8. Valg formand for repræsentantskabet.
 9. Valg af 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer.
 10. Valg af l. og 2. suppleant.
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Under mødets dagsorden har alle deltagere ret til at udtale sig, men stemmeret kan kun udøves af medlemmerne af det nye repræsentantskab. Afgørelser og valg træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte
repræsentantskabsmedlemmer, dog jf. § 18 og 19 om vedtægtsændringer og institutionens opløsning. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.
Udover forannævnte ordinære repræsentantskabsmøde afholdes repræsentantskabsmøde inden hvert års 15. maj, hvor budgettet for det kommende regnskabsår jfr. § 11 skal godkendes.
Der kan desuden indkaldes til møde hvis formanden eller et flertal i bestyrelsen ønsker dette eller efter begæring af mindst 4 repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker senest 14 dage efter modtagelse af begæring og med 14 dages skriftlig varsel som for ordinære repræsentantskabsmøder.

Bestyrelse:

§ 6

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.
Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges personer, der er fyldt 18 år og er brugere af centret. Brugere er enten medlem af en forening eller en brugergruppe som nævnt i §3.
Valg af bestyrelse, der foretages på det ordinære repræsentantskabsmøde, sker for 2 år ad gangen, dog således at der på lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer. Viborg Kommune kan dog for en valgperiode ad gangen udpege en observatør, som ikke nødvendigvis er medlem af byråd.
Udtræder et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder l. suppleanten alternativt 2. suppleanten i stedet.

§ 7

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valgmødet med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen kan beslutte at ansætte en kasserer uden for bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fastsætte honorar for udførelse af formandsposten og kassererjobbet.
Honorarerne skal ligge indenfor et af repræsentantskabet godkendt beløb.
Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det med angivelse af forhandlingsemne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med normalt mindst en uges varsel.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst 4 medlemmer er til stede.
Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og stemmeretten er personlig. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle beslutninger træffes ved absolut stemmeflerhed, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Udlejning:

§ 8

Bestyrelsen udarbejder regler m.v. for centrets benyttelse samt afregning heraf.
Reglerne skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Reglerne skal i videst muligt omfang tage ligeligt hensyn til de i § 3 nævnte brugeres interesse i at benytte ULBJERG KULTUR – OG FRITIDSCENTER.

Formueforvaltning:

§ 9

Bestyrelsen drager omsorg for, at institutionens likvide pengebeholdning indsættes i institutionens navn i pengeinstitut, i børsnoterede obligationer eller forvaltes på anden betryggende vis.

Administrationsudgifter:

§ 10

For hvervet som medlem af repræsentantskab og bestyrelse kan der ikke tillægges honorar.
Formanden for bestyrelsen og kassereren kan dog tildeles honorar, jfr. § 7.
Der ydes godtgørelse for dokumenterede udgifter til kontorhold og til opgaver, som er pålagt repræsentantskabs- eller bestyrelsesmedlemmer ifølge lovlig beslutning af repræsentantskabet eller bestyrelsen.

Regnskabsførelse og budget:

§ 11

Bestyrelsen skal inden hvert års 15. maj udarbejde og godkende budget for det kommende regnskabsår til forelæggelse for og godkendelse af repræsentantskabet jfr.§ 5.
Et eksemplar af institutionens budget for det kommende år skal hvert år indsendes til Viborg Kommune senest 7 dage efter afholdelse af det repræsentantskabsmøde, hvor det er behandlet og godkendt.
Budgettet skal være underskrevet af bestyrelsen og formanden for repræsentantskabet.
Det skal af en erklæring på budgettet fremgå, at det har været forelagt for repræsentantskabet, og om dette har godkendt budgettet eller ej.
Bestyrelsen drager omsorg for og er ansvarlig for, at institutionens indtægter tilbørligt inkasseres, at institutionens sædvanlige driftsudgifter – herunder renter og afdrag af lån betales rettidigt samt at institutionens midler er anbragt som i § 9 foreskrevet.

Forhandlingsprotokol:

§ 12

I institutionens forhandlingsprotokol, der er fælles for repræsentantskabet og bestyrelsen, noteres tid og sted for alle møder, mødedeltagelsen og beslutningsdygtighed samt de på møderne trufne beslutninger og vedtagelser.
Herudover skal hvert år, forud for protokollatet af det ordinære repræsentantskabsmøde, indføres navn og adresse på samtlige repræsentantskabsmedlemmer med angivelse af, hvilke valgberettigede de enkelte repræsentantskabsmedlemmer
repræsenterer.
Forhandlingsprotokollen føres normalt af bestyrelsens sekretær. Ved forfald udpeger formanden en stedfortræder.
Forhandlingsprotokollen underskrives af dirigenten på repræsentantskabsmøderne og f.s.v. angår bestyrelsesmøderne af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Årsrapport og revision:

§ 13

Institutionens regnskabsår er l. januar – 31. december.
Årsrapport aflægges efter Årsregnskabslovens bestemmelser.

§ 14

Institutionens årsrapport revideres ikke. Der kan vælges en godkendt revisor til at hjælpe med opstilling af regnskab. Der kan tilvælges interne bilagskontrollanter.
Årsrapporten skal være udarbejdet, fremlagt og godkendt på et bestyrelsesmøde primo marts måned efter regnskabsårets afslutning.
Revisionen skal være afsluttet senest den 15. marts efter regnskabsårets afslutning.
Årsrapporten skal underskrives af såvel bestyrelse som revisor.

§ 15

Et eksemplar af institutionens årsrapport skal hvert år indsendes til Viborg Kommune inden 15 dage efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. Årsrapporten skal være påført en underskrevet erklæring af formanden for
repræsentantskabet, hvoraf skal fremgå, at den har været forelagt for repræsentantskabet, og om dette har godkendt årsrapporten eller ej.
Desuden skal dirigenten, der har ledet det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten har været fremlagt til godkendelse, underskrive og bekræfte, om årsrapporten er godkendt eller ej.

Kapital, hæftelse og tegning:

§ 16

For institutionens forpligtelser hæfter alene institutionen. Der er således ikke noget personligt eller solidarisk ansvar for hverken personer eller foreninger eller Viborg Kommune, ud over de tilfælde, hvor kautions- eller garantiforpligtelser direkte er påtaget.

§ 17

Institutionen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller næstformanden.
Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom tegnes institutionen af hele bestyrelsen. Desuden kræves repræsentantskabets godkendelse.

Vedrører en disposition ejendele eller fast ejendom, som tilhører Viborg Kommune, kræves byrådets godkendelse.

Vedtægtsændring:

§ 18

Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 flertal af samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Vedtages forslagene med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til ny
repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer uanset disses antal.
Vedtægtsændringer sker efter forudgående drøftelse med Viborg Kommune.

Opløsning:

§ 19

Forslag om institutionens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal af samtlige repræsentantskabsmedlemmer.
Vedtages forslagene med 2/3 flertal af de mødte, men ikke 2/3 af samt lige repræsentantskabsmedlemmer, indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til ny repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de mødte stemmer
uanset disses antal.
Besluttes institutionens opløsning, anvendes eventuel formue efter drøftelse med Viborg Kommune til formål i det pågældende geografiske virkeområde af tilsvarende art som den opløste institutions.

oooOOOooo

Således vedtaget på repræsentantskabsmøderne den 9. og 29. marts 2018.

Lars-Ole Kristiansen
Dirigent.